Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Сливен е държавно обслужващо звено към Министерство на образованието и науката с основна задача да осигурява изпълнението на държавната политика по интеграция и образователно включване на деца и ученици със специални образователни потребности.